Humanity's Team Ceska republika

Všichni jsme jeden

    

Jiný pohled na některé události

 

     K napsání tohoto textu mě přivedl film BBC, vysílaný v ČT dne 16.9.2013, s názvem „Tajemství bible – Apoštolové“. Tento film se snažil najít odpověď na otázku, jak se mohli stát apoštolové, vesměs prostí lidé, vůdci a osobnostmi nové víry, z něhož se zrodilo celosvětové náboženství. Film byl natočen podle nejnovějších poznatků archeologů, psychologů a náboženských badatelů v oblasti judaismu a křesťanství.

     Dalším pohledem na Ježíše Krista a apoštoly budou sdělení, která jsou uvedena v knihách „Poselství“ Heleny Šeblové, a která pochází skrze Boha Otce a Ježíše Krista.

     K objasnění toho, co se událo v souvislosti s apoštoly, používám také informace skrze channelingy od Kryona. Kryon je multidimenzionální bytost pocházející z Božství.

 

Stručný obsah filmu BBC

 

     Apoštolové šířili Ježíšovo poselství po celém starověkém světě. Mnozí za to položili život. Přeměna této malé ohrožené skupiny ve světové náboženství tvoří pozoruhodný příběh.

     Pro pochopení se musíme vrátit na začátek jejich pouti. Během 1. století byla Galilea svědkem řady vzpour, které Římané vždy krvavě potlačili. Za života Ježíše se vytvářelo mnoho povstaleckých skupin, které se uchylovaly do hor, žily v jeskyních a vedly odbojové hnutí proti Římanům.

     Historické objevy dovolují nahlédnout do života apoštolů. Jedno je jisté. Apoštolové šli za Ježíšem z mnoha různých důvodů a s různými nadějemi. Mohly to být daňové důvody, které sužovaly obyvatele včetně rybářů. Lidé se tomu bránili a hledali někoho, kdo by je vedl. Ale dost nevysvětlitelná je pohnutka u Matouše, který byl celník a tedy dost zámožný člověk. Závist a každodenní spory s obyvatelstvem možná přiměly Matouše, aby se přidal k Ježíšovi.

     Zajímavou postavou byl Jidáš, který měl plnou důvěru Ježíšovou a vykonával ve skupině funkci pokladníka, což vyžadovalo organizační a řídící schopnosti a velkou důvěru ostatních. Tři apoštolové z této skupiny, jak se srovnávacím průzkumem ukázalo, byli Ježíšovi nevlastní bratři Jakub, Šimon a Juda. Byli tam i další, kteří nebyli rybáři a vytvářeli různorodou skupinu. Je zřejmé, že se těchto 12 mužů od sebe zásadně lišilo.

     Když se podíváme na apoštoly z psychologického hlediska, svým složením vytváří vysoce rizikovou skupinu. Pocházejí z odlišných poměrů, někteří brojí proti daním, jeden je výběrčí daní, jeden je horlivec, druhý skeptik, zkrátka diametrálně odlišné povahy. Pokud mají vůdce, který dokáže urovnat jejich spory a potlačit možné konflikty, který jim vytkne jasný cíl a ukázat, jak tento cíl může uspokojit i jejich vlastní potřeby, pak vše může běžet hladce. Těchto 12 mužů takového silného muže mělo v osobě Ježíše. Také měli poslání a zřejmě byli ochotni spolupracovat, pokud to znamenalo, že něco podniknou proti Římanům.

     Ale následovat Ježíše ve skupině nebylo lehké a putování mělo své úskalí a útrapy, které byly pro apoštoly velkou zatěžkávací zkouškou.

     Židovské právo pamatovalo na chudé a pocestné. Například pěstitelé obilí museli nechat jeden kout pole netknutý, který byl určen pro chudé. Jednou z nejdůležitějších vlastností judaismu je pohostinnost. Protože žádné hotely nebo hospody neexistovaly, židovské zákony vyžadovaly pohostinnost.

     Na těch delších cestách byli plně odkázání na pohostinnost lidí. Ale také oni měli co nabídnout. Něco, co bylo žádané a vzácně dostupné. V 1. století neexistovala žádná zdravotní péče. Vesničané byli odkázání na léčitelské metody místních léčitelů. Jejich metody byly dost účinné a Ježíš měl velmi dobrou pověst. Při příchodu do nějaké vesnice měli před sebou 2 úkoly. Prvním bylo hlásat příchod Božího království, tím druhým bylo uzdravovat nemocné. Pokud se jim to podařilo, měli o každodenní jídlo  postaráno a měli kam „složit hlavu“.

     Moderní lékařství vysvětluje, jak léčitelství funguje, a to skrze placebo efekt, tedy přes víru, že došlo k potřebnému léčení, ať už lékem nebo chirurgickým zákrokem. Někdy je to označováno jako „zázrak“. Placebo působí psychologickým nebo emocionálním dopadem léčby na pacienta. Odpovídá pacientovu očekávání a víře. Pokud pacient očekává, že léčba bude účinná, téměř také určitě bude.

     Existuje paralela mezi tím, co dělal Ježíš a apoštolové, a dnešním lékařstvím. V obou případech záleží na víře nemocného, že lékař nebo léčitel mu pomůže. Lze předpokládat, že i starověcí léčitelé těžili z placebo efektu.   

     Také díky Ježíšovým léčitelským schopnostem přitahoval čím dál větší zástupy přívrženců. Ale mělo to své úskalí a podle bible se to apoštolům někdy nepodařilo. Musel to pak za ně učinit Ježíš. A na jejich dotaz, proč se jim to nepodařilo, Ježíš odpovídá, že jsou malověrní. Aby apoštolové měli podobné úspěchy jako Ježíš, museli by mít jeho vizi a patrně ji většinu času sdíleli. Ale při bližším zkoumání evangelií je patrno, že apoštolové neměli vždy stejný náhled na věc jako Ježíš. Máme důkazy, že mezi nimi existovaly i neshody a projevovalo se i vnitřní napětí.

     Například při styku se Samaritány se apoštolové rozčílili a tím porušili i Ježíšovou zásadu, že máme milovat i své nepřátele. Dnes bychom takové jednání označili i jako terorismus. Bible ukazuje i na hádky, mezi apoštoly, kdo z nich je po Ježíšově smrti největší. To dokazovalo, že mezi nimi bylo i dost rivality. Apoštolové se chovají jako typičtí představitelé své doby.

     V bibli je popsán příběh, jak při jednom odpočinku celé skupiny v domě hostitele, nějaká žena pomazala Ježíšovy nohy vonným olejem, což vzbudilo Jidášovou velikou nelibost, protože by bylo lepší olej prodat a peníze rozdat chudým.

     O palmové neděli se dostalo Ježíšovi v Jeruzalémě nadšeného přivítání. Ale pro svůj příchod si nemohl vybrat politicky více nespolehlivou dobu. V tom týdnu probíhal svátek Pesah, ve kterém si židé připomínají a prožívají záchranu svých předků. Biblisté se domnívají, že tento svátek podnítil v apoštolech myšlenku na svobodu a svržení římské nadvlády. Jsou to dny plné emocí.

     V tom týdnu nadešel také čtvrtek, který je znám jako poslední večeře Páně. Ježíš byl při večeři neobyčejně zamlklý. Najednou uprostřed jídla Ježíš začne mluvit o své smrti. Vezme chléb a řekne „toto je moje tělo“, vezme číši s vínem a řekne „toto je má krev“ a začne mluvit o tom, co mají apoštolové činit na jeho památku. Není jasné, proč apoštolové nechápali, o čem Ježíš mluví. Možná celou dobu čekali na nějakou vzpouru. Smrt jejich vůdce nebyla součástí jejich plánů.

     Následující události zpečetí jejich osud. Jidáš učiní kroky vedoucí k Ježíšovu ukřižování. Jidáš uzavře dohodu s místní židovskou vrchností za 30 stříbrných. Jidáš zavede stráže v noci do Getsemanské zahrady, kde byl Ježíš spolu s apoštoly a na znamení políbí Ježíše. Ježíš je pak zatčen a odváděn.

     Apoštolové zpanikařili a Petr zaútočil a uříznul ucho sluhovi jednoho kněze. Apoštolové jsou ochromeni hrůzou a mají strach i o sebe. Všichni ho opustili a utekli. Všechnu práci Ježíšovu maří jediná zrada.

     Ale odborníci zpochybňují, že šlo o zradu, protože Ježíš byl dostatečně známý a byl znám i jeho pobyt.

Podle překladu bible z řečtiny došlo v překladu slova „předat, odevzdat“ k chybnému „zradit“. Také polibek byl vždy symbolem přátelství nikoliv zrady. Jidáš si zřejmě přál, aby se mohl Ježíš obhájit před soudem. Když se Jidáš dověděl, že má být Ježíš ukřižován, sám se oběsil.

     Apoštolové prožívali nejhorší chvíle svého života. Ztratili svého vůdce a nemají zástupce. Skupina se nejspíše rozpadne nebo bude mít těžkosti. Po Ježíšově smrti jsou apoštolové zdeptaní a zoufalí, a přece víme, že tito opuštění apoštolové se stali zakladateli velké světové víry. Muselo se něco přihodit, co změnilo jejich osud.

     Několik dní po Ježíšově ukřižování se začaly šířit zvěsti o jeho vzkříšení. Že by jim právě to vlilo do žil nový život?

     V místnosti, kde jsou apoštolové ve strachu uschování, se objeví Ježíš a řekne: „Mír s vámi“. Toto je pro apoštoly symbolizující a posilující okamžik. Víra, že je Ježíš na živu, však nestačila. Mělo-li hnutí růst, museli apoštolové přesvědčit velké množství lidí, že Ježíš vstal z mrtvých.

     Pro přežití hnutí byla důležitá ještě jedna událost. Přihodila se o svátku letnic, několik týdnů poté, co se Ježíš zjevil apoštolům. Apoštolové byli shromáždění na jednom místě. Domem se najednou prohnal silný vichr. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Cítili, jak je to naplňuje silou, aby se zvedli a šli šířit slovo Boží. Úžasné bylo, že jim rozuměli lidé všech přítomných národů a slyšeli je mluvit jejich vlastní řeči.

     Seslání Ducha Svatého je jakousi náhražkou za ztraceného vůdce. Dosud byly vyhlídky na založení nové víry mizivé, zejména k jejich rozdílnému původu, neustálým rozmíškám a především kvůli tomu, že zůstali bez vůdce. Byla to pozoruhodná přeměna. Na pohled to vypadalo jako pouhý posun v psychice, ale možná se za tím skrývá něco více.

     Dnes existují vědecké důkazy, že silný zážitek vyvolává v lidském mozku vědecky prokazatelnou změnu. Děje se tak skenováním mozku v průběhu meditace. Pokusy ukazují, že v případech silného

náboženského zážitku se v mozku „něco děje“. Experiment je pro vědce důkazem, že silný duchovní zážitek může způsobit velkou fyziologickou změnu. Co se týká apoštolů, můžeme si položit otázku, zda tento zlomový okamžik nevedl ke změnám na mozku, zda nezměnil jejich osobnost, jejich pocity i postoje a nenavedl jejich kroky jiným směrem.

     Po tomto zážitku přestali být apoštolové členy hnutí a staly se osobnostmi nové víry. Přestali být učedníky a stávají se posly nové víry. To byl ten klíčový okamžik!

     Apoštolové prošli velkým osobním vývojem. Z počátku to byli prosti, chudobní rybáři a na konci se z nich stávají vůdcové hnutí, z něhož se zrodí celosvětové náboženství.

     Apoštolové neodpovídali konvenčnímu obrazu světců, byli drsní a měli spoustu chyb, nebyla jim cizí žárlivost, zatrpklost, sobeckost ba ani násilí. Byli to lidé z masa a kostí. Skutečné lidské bytosti s lidskými touhami.

***

     Badatelé a vědci přisuzuji změnu, která u apoštolů nastala, jako změnu v jejich mozku. Bylo to opravdu způsobeno změnou mozků apoštolů? Nijak se ani nezabývají vysvětlením, jak je možné, že dokázali mluvit najednou mnoha jazyky. Existuje pro tento úkaz i jiné vysvětlení? Odpověď na tuto otázku budeme hledat v knize „Poselství“ autorky Heleny Šeblové, která byla mimo jiné reinkarnaci Marie Magdalské.

 

     Jednou za 2000 let posílá Bůh Otec a Rada nejvyšších misi na planetu Zemi, aby planeta Země mohla postoupit do vyšší sféry a dimenze. V poslední známé misi byl Ježíš Kristus, Marie Magdalská, apoštolové, Jan Křtitel a další bytosti.

      Každá taková mise se ve Světle dlouhodobě připravuje, jak z hlediska výběru vhodných duší pro inkarnaci ve hmotných tělech, tak z hlediska místa narození a příslušných rodičů. V tomto případě šlo také o výběr duší, které žily mnohokrát v zemích dnešního Blízkého a Středního východu, a které měly tyto vědomosti, znalosti a zkušenosti uloženy ve svém vědomí. Duše jsou seznamovány se všemi potřebnými souvislostmi a s očekávaným vývojem. Skutečný vývoj je ale dán svobodnou vůli lidí. Jak tato náročná příprava probíhá ukazují také následující kapitolky z knihy „Poselství“ autorky Heleny Šeblové.

 

Dělené bytosti, avataři a spasitelé

 

      Dělené bytosti mohou být různého typu:

1. Bytosti rozdělené do jedné sféry a dimenze s vedoucí bytostí.

2. Bytosti rozdělené do různých sfér a dimenzí s vedoucí bytostí.

3. Bytosti rozdělené v jedné sféře a různých dimenzí s vedoucí bytostí.

      Všechny uvedené typy rozdělených bytostí se mohou vyskytovat, jak bylo výše uvedeno, s tím rozdílem, že jejich hlavní bytost zůstává ve vyšších sférách, odkud se reinkarnovaly její části a odtud dohlíží na naplnění všech jejich karmických scénářů, případně řídí jejich hlavní životní události. Tyto bytosti nemusí mít vždy totožné karmické zaměření. Například jedna část bytosti vyrovnává zbývající karmickou zátěž, která nebyla vhodná pro plnění karmických úkolů jiných částí. Někdy, byla-li karma těchto částí příliš tvrdá, rozdělí se o ni více částí. Jiná část je zaměřena hlavně na plnění stanoveného úkolu, ale i o tento hlavní úkol se může dělit více částí.

    Pokud je reinkarnována hlavní část bytosti, má vždy na svých bedrech hlavní úkol všech částí. Je tedy vedoucí částí pro ostatní části, které podléhají jejímu vlivu. Hlavní část nazýváme někdy mateřskou bytostí.

     Mateřská bytost je ta, která nás vítá při návratu tunelem do jiné dimenze žití, a v jejíž přítomnosti hodnotíme výsledky své práce a poučení. To je případ, kdy se hlavní část nachází ve Světle, v jiné dimenzi i sféře, aby nás duchovně vedla a pomáhala nám.

      K tomuto dělení bytostí dochází u pokročilých duchů, kteří již dosáhli duchovní urozenosti a mají vyšší a velice náročné úkoly. Dle toho rozlišujeme avatary plně reinkarnované a částečně reinkarnované, záleží na tom, jak byla reinkarnace plánována. Jsou to mnohodimenzionální bytosti.

      Bytost se rozdělí a reinkarnuje se do třírozměrného světa. Její duch si dle potřeby zachová buď veškerý počet dosažených dimenzí, nebo jen některé. Zamyslíme-li se nad tím, hraje velikou roli to, kolik duchovních dimenzí propůjčíme té které části, dle toho budou stanoveny vlastnosti i schopnosti. Tak se stává, že v třírozměrném světě potkáváme bytosti, které mají různé udivující, až zázračné schopnosti. I tato stránka je dána karmickým scénářem, který musí být dodržován tak, jak bylo stanoveno. Někdy se stane, že tato bytost v sobě probudí více zázračných schopností, než bylo dovoleno. To je vždy závažná odchylka od karmického scénáře. Každý karmický scénář musí být dodržován tak, jak bylo stanoveno. Změny smějí být provedeny pouze se souhlasem Božím a Rady nejvyšších.

      Jestliže se část bytosti rozhodla, že se reinkarnuje, aby potěšila své bližní svým uměním, zrodí se jedinec, který je geniální v některém oboru umění. Je-li třeba uspíšit vědecký vývoj, zrodí se jedinci s mimořádnými schopnostmi pro příslušné vědní obory. Když se nad tím zamyslíte, je jasné, že tito poslové příštích věků musí mít určitým způsobem připravenou půdu pro svou činnost. To znamená, že avatar, který se rozhodl, že tento dar přinese, se rozdělí na více částí s přesně stanovenými schopnostmi. Tyto části se budou inkarnovat v určitém sledu. Nejprve ti, kteří připraví lidstvo na pokrok, ať jde o vynález či ideu. Jsou to vynálezci nebo učitelé, kteří objevují důležité pravdy k pochopení hlavního objevu. Dále se reinkarnují ti, kteří budou chápat důležitost těchto věcí a konečně ti, kteří budou prosazovat a podporovat vše nové a progresivní. K takto připravené situaci se rodí hlavní nositel pokroku ve vědě, umění či myšlení. Ten má za úkol dovršit tento vývoj a pokrok. Musí radikálně odstranit vše, co brání pochopení. Tedy bojuje proti předsudkům, setrvačnosti a ztrnulosti v myšlení. Tento souboj bývá vždy velice těžký. Proto tato bytost má většinou mimořádné schopnosti ve svém oboru, aniž by třeba dosáhla akademických titulů.

      Tyto bytosti mají většinou okolo sebe, pokud plní své úkoly řádně, mnoho pomocníků, ochránců a protektorů. Jakmile se však z nějakého důvodu odchýlí od cesty, následuje cesta bez této ochrany a pomoci a je cestou omylů a utrpení. I tak může přinést lidstvu mnoho dobrého, krásného a poučného. Často se stává, že se její schopnosti přepólují a místo, aby sloužily tyto bytosti pravému pokroku a osvícení, vedou ke zkáze lidstva. Tak se stává, že slouží temnotám místo Světlu, jak bylo původně stanoveno.

      I tak jsou však tyto bytosti užitečné, protože nic nepřijde dle vesmírných zákonů nazmar. Tyto bytosti pak slouží jako temní andělé a pokoušejí i zkoušejí lidstvo. Jsou pravým prubířským kamenem na cestě lidstva za pokrokem a tříbí je i třídí. Tímto procesem tříbení a třídění je odděleno vše dobré od zlého, zdánlivě užitečné od špatného.

      Vrcholnou reinkarnací božských bytostí je plná reinkarnace avatara nebo spasitele. Jakmile nastane čas, reinkarnuje se spasitel s celou suitou pomocníků a ochránců jak ve světě hmotném, tak ve světě duchovním. Tento mesiáš pracuje nejprve v skrytu, než nastane čas vystoupit ve své roli otevřeně. I v tomto případě se reinkarnuje několik jeho částí, a pro tento úřad je pomazána jen ta část, která je nejuvědomělejší.

      Tato bytost má pak hlavní podporu a ochranu Otce, který ji pomazáním označuje pro všechny dimenze a sféry duchovní i hmotné jako své dítě, syna nebo dceru Boží. Od okamžiku pomazání jsou již syn Boží nebo dcera Boží plně a stále napojeni na Otce a světlé sféry.

      Prostřednictvím takto pomazaného spasitele se pak uskutečňuje zázrak lásky a duchovního pokroku, mění se myšlení a cítění lidí tak, aby mohli vstoupit do nového věku. Od doby probuzení syna nebo dcery Boží musí, než budou pomazáni, uplynout zkušební období, které není vůbec lehké. Během tohoto období musí prokázat lásku, vytrvalost, statečnost a odvahu, musí prokázat, že jejich vědomí je plně probuzeno a odolávat všem pokušením a útokům negativity. Je to velmi těžké období, kdy je tato bytost vydána útokům temnot a zformované negativity. Je to období, kdy se učí chránit a prokazovat svou lásku bližním i za těchto těžkých podmínek, kdy jim mnoho bytostí ubližuje a pronásleduje je. Pilnou prací na sobě samých musí získat všechny potřebné vlastnosti. Pak teprve mohou být tyto bytosti pomazány. Pomazán může být vždy jen jeden, který zvítězil nad všemi nástrahami. Pomazán je na znamení, že je pod zvláštní ochranou Boží a že to, co hlásá, je v souladu s vesmírnými zákony a láskou a vůlí Boží.

     Mír a láska s vámi!

Ježíš

     Poznámka: Sděleno v roce 1992

 

    Kdo jsou Elohimové? Existují? Zplodil Elohim Ježíše Nazaretského?

 

      Trochu moc otázek najednou. Začneme postupně. Elohimové skutečně existují. Jsou to pokročilé bytosti z planety, která je asi jeden světelný rok vzdálená od vaší planety. Jejich planeta se jmenuje Empharis Elohima, ale toto jméno neznáte a prakticky pro vás nemá význam. V překladu to znamená Studnice vědění. Asi tři roky před narozením Krista náležela do pásma Světlých sfér, a to do sedmé sféry. Nyní postoupila již do 13. té sféry a patří do vesmírné konfederace.

     Jehova, čili Jahve, jak ho židé nazývají, byl skutečně otcem Ježíše Nazaretského. V té době Elohimové hojně navštěvovali vaši planetu a snažili se o její zušlechtění. Jahve byl jeden z nejvyšších velitelů, kteří měli na starost péči o vaši planetu. Marie byla jeho reinkarnovaná žena, která se na Zemi zrodila, aby ji darovala Spasitele, neboť jinak by nemělo učení lásky možnost se uchytit v mysli a srdci lidí pozemských. V této době měla planeta Země postoupit duchovně do vyšší sféry, k tomu bylo třeba, aby byl vyslán Spasitel, čili duchovní vůdce nového věku. Tím byl zvolen Ježíš, jako jeden z nejvhodnějších kandidátů. Jeho povaha plně odpovídala poslání, které mu bylo svěřeno, zjev též. Pro misi na planetě Zemi byl vybaven četnými dary - krásou, výmluvností, inteligencí, schopností uzdravovat své bližní a hlavně byl plný lásky, s jejíž pomocí konal pravé divy.

       S ním se reinkarnovala celá suita pomocníků a přátel, aby mu jeho úkol usnadnili. To byli jeho apoštolové, které postupně poznával a vyzýval k následování, a byla to i Marie Magdalská, Marta a Marie s bratrem Lazarem. Mise však neprobíhala tak, jak se očekávalo, byly zde četné překážky, v mysli a srdci lidi (celková situace se velmi podobala současné situaci, kdy má vaše Země též postoupit ve svém vývoji a Spasitel Zlatého věku se již narodil). Ti, co očekávali mesiáše, byli dotčeni a zklamání tím, že by to mohl být jeden z nich, navíc hlásal pokoru, chudobu a lásku. To se nelíbilo mocným vaší planety. Proti své vůli však pociťovali osobní kouzlo Ježíšovo a začali se obávat jeho vlivu na masy prostých lidí, kteří by se mohli vzbouřit a o tuto moc je připravit. Takový mesiáš se jim nehodil. I rozhodli se, po velikém váhání, že se ho zbaví. Nebylo to snadné, sám Pilát ho chránil, ale když mu nejvyšší kněží pohrozili stížností u římského panovníka, ustoupil. Kristus věděl, že bude obětován, ale svůj úkol dokonal. A tak se jeho učení lásky vtisklo do mysli mnoha generací, ale nebylo to ihned, bezprostřední pamětníci na něho velmi rychle zapomněli, chtěli zapomenout. Teprve syn sv. Heleny – císař – usoudil, že toto učení mu po politické stránce velmi vyhovuje, nechal se svou matkou vyhledat Ježíšův kříž, který byl postupně rozdělen jako svatý ostatek do jednotlivých klášterů a kostelů. Ti dva se velmi zasloužili o rozšíření křesťanské nauky ve vašem světě.

      V Bibli též nenajdete nic o tom, že Ježíš se na svůj úřad pečlivě připravoval v Indii. Stal se jogínem a dík tomuto umění vstal z mrtvých. Dnes vlastně nacházíte doklady o tom, že odešel opět do Indie, před tím však uzavřel manželství s Marií Magdalskou a měl s ní dvě dcery. Později se manželství rozpadlo, Máří Magdalská opustila Ježíše a ten pojal za manželku Lygii, kterou obdařil syny. Jeho hrob je v Indii. To je velmi stručná historie láskyplné mise Ježíše Nazaretského. Tato mise byla součástí plánu pro záchranu lidstva před zlobou a negativitou. Sami víte, jak bylo jeho poselství často překrucováno a jak se později ve jménu Božím a Kristově vedly křižácké války. Většího nepochopení se Ježíšovi nemohlo dostat. Nyní opět nastal čas, kdy je mezi vámi a šíří se svými pomocníky lásku a mír na této planetě. Tentokrát však není Spasitel on, ale pro toto poslání se reinkarnoval Jan, miláček Páně.  Tento Spasitel již nebude umučen, i když se zlem bude zápasit. S mečem v ruce ho nikdo neuvidí, protože opět šíří lásku. Nebude to mít lehké, a proto zůstane do poslední chvíle jeho totožnost utajena a bude poznán teprve, až nastoupí svůj úřad. Mezitím vystoupí mnoho nepravých spasitelů s mečem v ruce, ale poznáte je dle fanatismu a krvelačnosti, touhy po pomstě. Proto, moji milí, bděte a rozlišujte skutky dobré od špatných, nenechte se zmást a buďte láskyplní, jen tak vaše planeta produchovní a postoupí do vyšší sféry. Pak bude dobře všem lidem na Zemi.

 

     Poznámka: Sděleno v roce 1993

 

     Další poučení, pro zodpovězení položených otázek, budeme hledat v informacích, které jsou obsaženy v channelinzích od Kryona a týkají se především lidské DNA a jejího významu pro život člověka.

Co vše představuje a obsahuje dle Kryona naše DNA?

 

       Přibližně 10% naší DNA je biologie ve 3D a 90% je kvantová část, která řídí oněch 10%.

 

-         Otisk našeho Vyššího Já-Ducha-Jiskry Boží-Anděla-Esence našeho Božství.

-         Vědomí přežití  - podvědomí.

-         Akášický záznam – vědomí a nadvědomí. Nadvědomí představuje „duchovní nádoby“, které obsahují vše, co jsme dělali a duchovno, kterému jsme se naučili během každé inkarnace.

-         DNA je inteligentní, ví, kdo jsme.

-         Karmický plán.

-         Potenciál budoucích životů.

-         Karmické mezníky.

-         Životní lekce.

-         Sliby Bohu.

-         Smlouvy s Bohem.

-         Matrice kmenových buněk.

-         Andělské jméno.

-         Portál na druhou stranu „závoje“.

-         Řídí mozek.

-         Informace o vzorci slunce v okamžiku našeho narození (1. nádechu), což představuje životní sílu.

-         DNA je duchovní a biologická energie; jedná se o interdimenzionální biologické atributy předané nám Plejáďany.

-         DNA má kvantové pole o průměru cca 8 metrů.

-         DNA vyzařuje světlo a vydává zvuk.

 

     Uvedené atributy DNA jsou obsaženy v desítkách channelingů, z nichž čtyři připojuji v příloze tohoto textu.

 

     Protože mohu dostávat skrze Boha Otce kódy pravdy na mé otázky, vyslovil jsem několik otázek, které mají souvislost s atributy DNA. Z těchto otázek vyplynulo:

 

- Ježíš měl podobně jako proroci a avataři už od narození DNA pracující na 100%.  To znamená, že měl otevřené vědomí a nadvědomí. Věděl vše o svých jednotlivých životech. O svém úkolu, o svém poslání. To vysvětluje, že při svém počátečním putování po Galilei a Judsku poznával ty apoštoly - bytosti, jejichž duše byly připravovány na tuto reinkarnaci, na tuto misi. To také vysvětluje, že Ježíš znal dokonale tóru a vše, co se týkalo judaismu již v raném věku a mohl vést diskuze s kněžími.

- Ježíš neléčil bytosti na základě víry, protože on věděl skrze DNA o bytosti vše potřebné. Ježíš dokázal  léčit skrze svou kvantovou DNA a kvantovou DNA léčené bytosti. Léčení probíhalo na kvantové úrovni DNA. Tuto úzdravnou schopnost mají lidé ve své DNA, pokud ji dokážou aktivovat, a vyléčení je označováno někdy jako zázrak. Pro lékaře to vypadá jako placebo efekt. Pro léčené to byla jistě i víra, kterou pociťovali.

 

- Apoštolové se neprobudili ke svému úkolu – poslání po celou dobu, kdy chodili s Ježíšem. Nebylo to součástí Božího plánu.

- To, co apoštoly drželo v této skupině, bylo charisma Ježíšovo a také jejich karma, tedy tlak a tah, který karma vyvolává na danou bytost, aby se projevovala určitým způsobem.

- DNA apoštolů pracovala v té době méně jak na 30%. Nyní to je u lidí okolo 30% a nové děti už mají účinnost okolo 35%.

- Osvícení Duchem svatým, které proběhlo o letnicích u apoštolů, znamenalo:

  • Zvýšení účinnosti činnosti jejich DNA na 100%.
  • Okamžité otevření jejich nadvědomí – jejich duchovních nádob, ve kterých měli uložené všechny znalosti, vědomosti a zkušenosti, které učinili ve svých jednotlivých životech na planetě Zemi. V tom se nacházely i jejich jazykové znalosti, celé jejich duchovno. Okamžikem otevření duchovních nádob se může stát bytost z prostého člověka Mistrem. A to se stalo. To bylo Božím záměrem.
  • Apoštolům se otevřelo také vědomí Kristovo. Věděli, co mají kázat.

 

 - To co Jidáš učinil, učinil na přání Ježíše. Ježíš byl ukřižován, a to byl zločin. Ale Ježíš se nebránil tak, jak by to mnozí očekávali, protože tím dával najevo, že nejsme jen hmotné tělo a že i takový čin lze odpustit. Bylo to potvrzení jeho hlásání lásky a jeho odpouštění činů a skutků lidem.

     Tyto skutečnosti, které mají oporu v deklarovaných textech, ukazují tedy jiný obraz působení Ježíše Krista a jeho apoštolů. Na rozdíl od badatelů k osvícení apoštolů nedošlo na základě změn v mozku, ale na základě změn v DNA, které umožnilo tuto velkou přeměnu učedníků v Mistry. Mozek je pouze nástrojem DNA.

 

 

 

     Příloha s channelingy:

    

    Obsah:

 

- Mřížka a DNA  14.7.2001  Breckenridge, Colorado

- Počátek aktivace DNA  15.3.2009  Riga, Lotyšsko

- DNA odhalena  13.3.2010  Melbourne, Austrálie

- Je to všechno v DNA 14.5.2011  Astana, Kazachstán

  

Mnoho dalších channelingů od Kryona lze najít na webu http://duchovnipoznatky.webnode.cz.)

 

     Sepsal: Jan Heczko

     Listopad 2013

 

Mřížka a DNA

Tento živý channeling byl přijat v Breckenridge, Colorado 
14. července 2001

 

      Zdravím Vás, milovaní, Já jsem Kryon z magnetické služby!

      Je to příjemný channeling, na příjemném místě, dnes večer. Příjemná energie vstupuje pomalu, potichu do místnosti, protože tu není žádný čas. Před třemi dny, ve vašem 4D čase, bylo toto místo připravené pro anděly, kteří tu sedí na stoličkách. Průvodci a interdimenzionální bytosti, které nemůžete ani pochopit, ale které nazýváte bratři a sestry, přišli připravit toto místo. Mnoho vás přišlo sem na kopec, až na toto místo a jak jste vešli do těchto prostor, někteří z vás začali pociťovat spirituální teplo, jako deku, která vás začíná obklopovat přáteli a rodinou, starostlivě poskládaná z vaší energie. Tvé jméno bylo spojené s tímto místem, když jsi vyslal záměr přijít. Někteří z vás přišli bez ohledu na důsledky, nevědouc zda se vstup uskuteční. Sedíte tu (konference byla vyprodaná několik týdnů dopředu). My jsme věděli, že přijdete. Pamatujte: Záměr není žádost, záměr je vyjádření nároku – nároku na vaši sílu! A proto jste vytvořili místo, kde jsme všichni spolu, všichni jsme jedno, na vyjádření věcí v přítomnosti – na vyjádření věcí budoucích a na vyjádření věcí srdce.  

      Drazí členové rodiny, není to náhoda, že právě tohle posloucháte. V tuto chvíli je zde kontingent rodiny - s vámi, kteří čtete tato slova, což je u mě v přítomnosti. Vidíme přepisy – vidíme nahrávky – vidíme přehrávání těchto nahrávek, všechno se odehrává „najednou“. Proto tato zpráva není jen pro posluchače, ale i pro čtenáře. Nezáleží na technologii, která je použita na reprodukování toho, co je předávané teď, vše se odehrává v přítomnosti současně.  Tak existuje spojení láskou mezi těmi, co sedí na těchto židlích, a těmi, co to čtou. A proto je rodina mnohem větší než v této místnosti vůbec vědí. Oh, je to pravda, že dnes, budou předány informace, ale více než to, jsou zde osobní zprávy pro každého z vás – čekají na váš vstup do této úrovně víry.     

      Jsou tací, kteří řeknou, že není možné, aby Duch hovořil skrze lidskou bytost takovým způsobem. Ale je tu část těch, kteří to ví lépe a možná právě proto tu sedí na stoličkách a poslouchají nebo čtou.  Známe jméno každého z vás. Jméno, které není z této Země. Jméno, které je věčné – jméno, které je můj bratr a moje sestra – jméno, které mi zpíváš „ve světle“ vždy, když tě vidím. Když se přesouváš přes „sál cti“. Vždy, když se rozhodneš vrátit se zpět na Zemi, se pozdravíme a vyměníme si skutečná jména a moje není Kryon. Ale je to pro tvou realitu, informaci a Zemi teď. Nechť je důkaz, že se tato komunikace skutečně děje, v energii, která se vytvořila okolo židle, kde sedíš a je teď připravená a úplná… pro čtení a poslouchání.

      Skrze váš záměr přijít, jste dali povolení a též pozvánku někomu, aby se přidal – někoho jste možná nečekali. Některé z nich znáte. Některé z nich předstíráte, že neznáte. Přidají se k vám, jsou tam dokonce Vaše části, které jsou na druhé straně závoje. Možná jste to nečekali? Někteří z Vás si mysleli, že jsou to vaše spřízněné duše, ve skutečnosti jsou to kousky vás, na které jste čekali. Dovolte mi vám říct, že třetí jazyk tohle dovoluje. Nikdy nejste více interdimenzionální, než když jste v tomto okamžiku, drazí, a vaše části přecházejí skrze závoj. Jak sedíte na těchto židlích, dali jste povolení pro mnoho. Předtím než dnešní večer skončí a předtím než skončí oslava v této místnosti, posluchači a čtenáři, je tu prostor na léčení – prostor na rozhodnutí, čekající na uskutečnění v této nové energii. Bytosti, které obklopují vaše židle, jsou připravené umýt vaše nohy a zatlačit na vás nepopiratelnými způsoby, které způsobí, že budete ve svém fyzickém 4D těle absolutně vědět, že se vás někdo přiměřeně dotkl skrze závoj a odhalil, že tato zkušenost je skutečná.   

      Hovoříme teď k jednomu páru uší a jednomu páru očí, které spočívají na stránce. Je to osobní a je to pro Tebe. I kdybychom vám předávali všeobecné informace – a ty vám předáme – jsou v nich také osobní zprávy. Nohy jsou umyty a objetí rozdána.

      Kde začneme? Ukryli jsme tuto zprávu pro ty, kteří by mohli dát záměr být zde. Jsou to silní andělé, kteří sedí před námi a čtou tato slova. Pokud by ses začal snažit a viděl, kdo jsi, musel bys vidět, kým jsi byl. Dovol mi zeptat se: s vašim chápáním přítomnosti, kolik z vás si uvědomuje svou minulost, a to, kým jste byli: šamanem, mnichem, farářem, léčitelem? Musíte to říct sami sobě, stále tím jste! Všechna energie božské práce je stále s vámi, pocity jsou stále zde.

      Musím jít daleko, daleko do minulosti, abych vám připomenul, jak tohle fungovalo – historie vaší Země. Přišel jsem, když byla Země ještě stále žhavá a jsem tu od té doby. Pro mě to bylo včera, když se v mém pojetí času děje vše současně. Není tam žádné čekání, žádná netrpělivost, pouze teď. Přede mnou je též přítomnost oslavy toho, čeho lidstvo dosáhlo, jako bratři a sestry změnili realitu – dokonce dimenzionalitu Země – když vešli do duality na této planetě. Mnoho z vás bylo se mnou, když byla Země žhavá, tvořící test pro celý vesmír, na místě, kde lidé dobrovolně vešli téměř na poslední chvíli vaší lineárně-časové historie. Je to, jako by se jídlo připravovalo rok, ale lidé byli přidáni v posledních 4 sekundách… katalyzátor změny ve vesmíru… sůl Boha ochutila test velikosti.  

 

     Magnetická mřížka a Vy

     Systém mřížky Země je ve svém účelu specifický. Mřížka je vyladěná a má jediný účel – lidstvo. Můžete si myslet, že je to geologická vlastnost fyziky planety, ale je to více než to. Je to stroj na doručení DNA! Tohle je to, co systém mřížky dělá. Promlouvá k lidstvu. Člověk po člověku, a je součástí toho, co jste osobně. Pomáhá vás rozdělovat, ale i spojovat. Dává nastavení, výzvy, řešení a lásku. Je to něco, k čemu se někteří z vás obracíte, když myslíte na Boha! Někdo by řekl:      „Kryone, nelíbí se mi představa, že fyzika vstupuje do spirituality. Nemám rád, když je mřížka Země součástí spirituálna.“ Já vám povím: „Je to tak!“  Pro tvůrce, kterými jste a vytvořili jste všechno, co je před vámi. Včetně testu, duality, smluv a stroje, který je spravuje ve vaší molekulární úrovni. Nemůžete oddělit Ducha od vaší reality. Můžete si přát věřit, že je to nějak nad tím, co je fyzické, ale skutečnost je, že je to centrum všeho fyzického. Nemůžete vynechat Boha z ničeho!

      Odhalíme některé vlastnosti toho, co nazýváte vaší DNA. Magnetická mřížka planety je komplikovaná, ale byl to hlavně doručovací systém pro lidstvo po dlouhé, dlouhé roky. Byla velmi malá změna v tom, co dělá, protože se lidstvo nikdy nepodívalo „nahoru“, aby zvážilo, že mřížka může být změnitelná věc. Lidstvo nikdy nedalo záměr pro převzetí síly, co bylo na molekulární úrovni, nebo aby zvážilo, co může být změnitelné v jejich životech. Už od pradávna proroci dávali informace, že můžete změnit cokoliv, přesto jste tak neučinili. V 11-té hodině plánu, který jste vytvořili, jste se rozhodli změnit realitu a udělali jste to. Aby se tak stalo, mřížku měnící průvodce přišel v r. 1989, což je pro mě teď. Ve vašem čase, změna magnetické mřížky začala, a teď víte proč. Váš záměr vytvořit novou realitu Země vyžadoval změnu „stroje“ magnetizmu, aby vám dovolil vyniknout. Dovolte mi pokračovat.

      Na dosažení Nového Jeruzaléma – aby se řešení začalo – abyste mohli změnit základní cíl, proč tu jste – abyste žili déle – pro odkrytí vědy – proto, aby bylo normálním zážitkem pro Ducha hovořit skrze lidskou bytost, všechna komunikace přes polohu magnetizmu, který rozmlouvá s vaší DNA… proto musela být „změněná“. A proto se začal systém mřížky hýbat! Vy jste jím pohnuli! Ti, kteří si říkají pracovníci světla, to cítili, i ti kteří jsou spirituální, to cítili. Začalo se to postupně měnit a potom se to zrychlilo. Skutečná změna mřížky byla daleko rozsáhlejší než magnetizmus, který můžete měřit kompasem. Spirituální aspekty „ley-linií“ - jejich tvar, jejich jednotnost, synchronicita s ostatními „ley-liniemi“ - se změnily na vytvoření nového nastavení, nového potenciálu Země. Namísto ukončení jste řídili tu vlnu změny, a zde sedíš rok po ukončení, pracovníku světla! Víme, že někteří z vás cítili pohyb mřížky. Poznáme vaši úzkost, ale jsou věci, které začínají zapadat na místo, jak se pohyb ustaluje a nové postavení této magnetické energie přichází ke konci, kdy začne působit na planetu rozdílně a nakonec se stane stabilním.

      Dovolte mi říct vám o mřížce. Ve 4D (lidská dimenzionalita) jste říkali, že máte 2 vlákna DNA. Takto to je. Ti, kteří by vám řekli, že jich máte 12, vám dávají 4D popis multidimenzionálního puzzle. Jsou skutečně pouze 2 biologické vlákna. Ostatních 10, které nejsou zmíněné a nejsou ve 4D viditelné, jsou vrstvy v těch dvou, které vidíte. Nejsou další vlákna. Jsou součástí biologie - mnoho z nich se spojuje biologicky s vlákny, která můžete vidět. Takže ve skutečnosti jsou pouze 2 vlákna s 10-ti interdimenzionálními aspekty v nich. Takto jste přišli na těch 12. Vidíte? 10 nemůžete vidět a dvě můžete.   

      Dovolte mi povědět vám o DNA. Je magnetická, takže reaguje na mřížku! Ve vztahu k magnetizmu, gravitaci, času a umístění hmoty: Je to puzzle, které nikdy nebylo vyřešeno a nikdy nemohlo být – ne ve vaší staré 4D realitě. Teď, v této nové energii, vaše věda najednou začíná chápat, že existuje aspoň 11 dimenzí v srdci každého atomu hmoty. (Říkali jsme, že jich je 12) A najednou začínáte chápat, že i čas je proměnný. Brzy bude také pochopeno, že přemístění hmoty z jednoho místa na druhé je také součástí této rovnice. Je tu určitá rovnice, která je součástí gravitace, magnetizmu, času a umístění hmoty. Všechny jdou dohromady jako velký tanec, který bude „zlatou žílou“ fyziky, až to bude objeveno a pochopeno. Pokud to bude vhodné, tato informace vám bude zprostředkována - pro teď mi dovolte, abych vám řekl o „vzorci“ toho, jak vaše DNA pracuje.

 

     DNA - Astrologická energie

     Jak se solární systém pohybuje, vytváří rozdílné gravitační vlastnosti a aktuální vzorce mezi částmi. Každá planeta okolo Slunce obíhá nezávisle na jeho trase, a během každé nezávislé minuty času, toto gravitační působení vytváří rozdílné nastavení magnetizmu a gravitace v plynu vašeho Slunce. V rozmezí, které jste zvolili – které se mimochodem velmi změnilo za poslední dva roky – je vzorec, který je doručený Slunci, které je v centru oběžné dráhy, a ve středu gravitačního zdroje. Magnetické/gravitační vzorce vytvořené skrze pohyb planet (včetně Země a také všech měsíců planet) jsou doručeny Zemi tím, co nazýváte sluneční vítr – energií, která neustále proudí od Slunce k Zemi. Sluneční vítr to doručí mřížce, protože obojí je magnetické, a informace jsou přeneseny v rámci vlivu polí větru a mřížky. Vzorec mřížky se mění denně! Je zajímavé poznamenat, že magnetická mřížka Země je vlastně produktem fyziky Země, ale její funkce pro vás je jako komunikační stroj pro lidskou DNA. To je další příklad, jak je fyzická zem aktivní ve spolupráci s lidstvem.

      Jedna z částí toho, co je zakódované ve vaší DNA při narození, je nejstarší věda na Zemi, je to astrologie. Právě jsme vám dali vědu, která vysvětluje astrologii. Je to věda, která není plně pochopena ani známa, ale je to věda. Jakmile poznáte základní fyzikální formuli z pohledu magnetizmu, gravitace, času a umístění hmoty, vysvětlí to astrologii. Zatím, přicházíte na planetu, a  ve vaší DNA – v jedné z interdimenzionálních vrstev – je zakódovaná tato astrologická informace, vzorec magnetizmu a gravitace slunečního systému v okamžiku, kdy jste se narodili. Název pro vzorec, který jste dali v astrologické terminologii, určuje nastavení, osobnostní typ, typ reakce na lidské příčiny a následky. Je to magneticko/biologické nastavení, jak víte, pokračující během vašeho života, způsobující, že reagujete na sluneční systém, který to vytvořil, stejně jako ostatní na Zemi - specifickými, předpověditelnými způsoby.

 

     DNA – Životní lekce

      Zároveň na jiné vrstvě vaší multidimenzionální DNA, přichází „lekce života, žádná smlouva, žádná karma, ale životní lekce. Co je vaše Achillova pata? Jak většinou reagujete? Co je váš cíl? Někteří z vás sem přišli s hlubokými a silnými reakcemi vůči autoritám. Někteří s duchovním překrytím.  Životní lekce není karma. Je to velký problém, který je často vyvinutý z toho, co se stalo vaší energií v minulosti. Někteří jste přišli s lekcí, která má co dočinění s hojností a jejím nedostatkem. Někteří jste přišli s lekcí, která je jen o lásce. Co jste si vytvořili: láska jednoho k druhému, láska vašich dětí, láska k vašim rodičům. Co jste si pro sebe vytvořili? Co je vaše lekce? Kdo skutečně jste?  Toto všechno je zapsáno ve vaší DNA – vaše volba, vzorce, povolení. Smlouva je pouze počáteční nastavení. Musí tam být rámec reality pro vás, ve kterém budete žít – rámec, který umíte změnit. Zde je něco, co jsme ještě neříkali: Změnou své reality všichni měníte své smlouvy. Nejhlubší část spolutvoření, chybějící informace, kterou jste nikdy úplně nepochopili, je to, že tohle děláte sami se sebou! Není to proces. Nevyžaduje to nic víc, než vyjádření záměru v realitě, kterou máte – potom požádat o změnu. Je to pouze počáteční struktura. Proto je měnitelná! Ti z vás, kteří říkali, Podepsal jsem smlouvu a musím udělat to a to,“ nepochopili, co to a to je. Kolik podpisů je na smlouvě? Dva! S kým je? S tebou! Proto, když dáte záměr na změnu smlouvy, oba podpisy se změní současně. Dáváme vám tuto metaforu, abyste pochopili svojí moc uchopit cestu, o které se domníváte, že jste si jí vytvořili, vystoupit z ní a vytvořit jinou. Ale počáteční smlouva je vám dána skrze magnetickou mřížku planety. Karma je něco jiného.

 

      DNA – Karma

      My definujeme karmu možná jinak než vy. Říkáme jí „neukončená energie“. Můžete jí ukončit kdykoliv si přejete, skrze různé metody. Když jsme sem poprvé přišli jako kolektivní mřížka – pohybující se bytost – skupina, říkali jsme vám o vaší schopnosti vyhnout se podstatě karmy – ukončit neukončenou energii. Tato neukončená energie, z toho co nazýváte minulostí, leží na mnohých z vás právě teď, když to čtete, anebo posloucháte. Nikdy jste to nepochopili. Někteří z vás to viděli jako zástavu. Někteří souhlasili, aby to navždy bylo s vámi, nepochopením ani na moment, že se tomu můžete vyhnout jednoduchým vyhlášením faktu. Ale karma byla stará energie, předtím než to bylo takto předané. Dovolte mi říct vám tajemství, aby něco z toho začalo dávat smysl. Víte, co je rozdíl mezi starým člověkem ve staré energii a novým člověkem v nové energii? Je to v DNA! Dovolte mi dát vám tuto novou informaci: čistokrevné Indigo děti se rodí bez karmy! Teď se podívejte na Indigo děti, a co se snaží udělat. Podívejte se, jak reagují a jednají. Tato informace může vysvětlit velkou míru toho, co vidíte na dětech a není to o neukončených událostech. Je to o nových událostech.

      Jeden ze znaků Indigo dětí je, že se rodí s přehledem, který jste vy neměli, a je stále vámi nepojmenovaný. Je to něco v jejich DNA vrstvách, co nikdy nebylo součástí vaší. Říkejte tomu lekce života, pokud chcete. Já to budu nazývat zemská lekce. Indigo jsou tu z určitého důvodu - kolektivně, a oni vědí, co to je. Je to vytvoření Nového Jeruzaléma (metafora, kterou Kryon používá pro mír na Zemi).

      Ve staré energii, nikdy nebyl v DNA atribut, který byl specifický pro Zemi, ale teď je. Vaši původní obyvatelé se to museli naučit, a vaše moderní společnost to zahodila, ale nové děti přišly s tímto neporušení. Vaše karmické lekce, smlouvy a karma byly pro vás a váš osobní růst. Teď, najednou, indigo děti nesou plné vědomí toho, co mají udělat pro Zemi a pro mnohé z nich to bude vášní.

 

      DNA – sliby

      Ti z vás, kteří pochopili sliby, vědí, že sliby Bohu učiněné v tom, čemu říkáte minulost, jsou do vás opět vloženy při narození, jako pokračování toho, kde jste přestali, v souvislosti s energií mezi vámi osobně a Bohem.  Neexistuje nic silnějšího než energie slibu slib Bohu; „Drahý Bože, slibuji být chudým, abych se mohl soustředit na tebe.“ Tu jste a naplňte to! „ Bože, slibuji nemít lidské vztahy a namísto toho se soustředím na tebe. Slibuji žít v celibátu.“

      Potom samozřejmě, když nesplníte slib, cítíte vinu. Mnohokrát jsme hovořili o tom, že je to v některých z vás aktivní – není to něco, co jde okolo. Tato energie slibu je doručená do vaší DNA aktivním způsobem. Není to něco, co leží v knize a čeká na objevení. Je to skutečné, aktivní a postrkuje vás to každý den. Připomíná vám to sliby, které jste složili. Už jsme vám říkali: Můžete to neutralizovat, změnit to, drahé lidské bytosti! Můžete se posunout od staré energie do energie nové. Není to složité a vyžaduje to jen “záměr”. Pamatujte, že záměr není žádost, je to o vyjádření vaší božskosti. Záměr je něco, co jste vždy měli a vždy mít budete. Záměr sáhne na osobní polici, která vždy existovala a vytáhne věci, které potřebuje a které navrhl předtím, než jste sem přišli.

 

     Implantát – Změna vlastní DNA

     Když roku 1989 přišel doprovod, dali jsme vám koncept. Řekli jsme slovo implantát a to způsobilo velký rozruch, že? Byl to účel, protože je to velmi silný spirituální nástroj, nebranný na lehkou váhu. I když nás o tom neslyšíte už moc mluvit, implantát bylo něco, co bylo dostupné a stále je. Byla to účelná implantace člověkem jako povolení na změnu spirituality – na odhalení a uskutečnění. Nebylo to nic od Boha nebo jiné bytosti. Bylo to skrze vaši vlastní energii, dovolující něco nového pro usazení a lepší propojení se s vaším Vyšším Já. Nástroj, který vždy existoval ve vaší „výbavě“.

      Tento implantát je v nové energii vidět ne jako proces, ale jako přirozená „intuice“. Vy všichni máte intuici, že můžete být něčím, čím jste v minulosti nebyli. Co říkáme je následující: zatímco byla tato nová informace v roce 1989 revoluční a naplněná kontroverzí ve svém významu, v současnosti nejenže jste si vědomi tohoto konceptu změny ve vás samotných, ale aktivně následujete vědomost jak to vykonat! Moji drazí, jak se věci změnily!

      Jen jsme řekli: „implantace - povolení na změnu.“ Změnu čeho? Vaší DNA? Možná se teď začíná skládačka vyjasňovat? Jste schopní změnit magnetické otisky všech částí, o kterých jsme hovořili jakýmkoliv způsobem. Je to implantát povolení na změnu vás na úrovni spirituální DNA - něco, o čem jsme hovořili téměř 12 let.

 

      Časová line budoucnosti - Potenciál numerologie

      Ukážeme vám sled času událostí. Nejsou to předpovědi. Místo toho jsou to energetické potenciály, o kterých byste měli vědět. Odhalím, co se odehrává a potenciál, co se může stát. Všechno je to v přítomnosti. Mřížka je téměř hotová. Celkový důvod pro Kryonův průvod je téměř ukončen.

      Rok 2000 byl oslavou. I když někteří z vás to cítili a některé věci se v roce 2000 staly, většina toho byla o oslavách. Bylo tam mnoho toho, co bychom nazvali „umístění a označení času“ v roce 2000. Avšak rok 2001 byl jiný. 2000 je rok „dvojky“. 2001 je rok „trojky“, proto je rok 2001 rok katalytický, je o vytvoření potenciální energie.

     Definice katalyzátoru je element či energie, která o samotě nezpůsobuje nic. Ale když se zkombinuje se správným elementem, vytvoří něco jiného z těch dvou. Jeden umocňuje druhý, co způsobí vytvoření třetí energie - pohyb od dvou ke třem. Rok trojek je umocňující rok, lidské bytosti začínají chápat tuto novou kreativní energii. Katalyzátor je energie plynoucího označení času. Označení času je nové milénium.

     Rok 2001 je skutečně značka, protože jste neměli žádný rok nula. Proto, když hovoříme o značce v roce 2000, viděli jsme vás oslavovat celý rok, a potom začala práce. Takže, tento rok, všechno co zažíváte, je o vytvoření nové energie. Je to o změně vašich vášní, nalezení řešení pro neřešitelné situace, naplnění věcí, na které jste mysleli roky.

     Poslouchejte: Energie, vytvořená v roce 2001 automaticky neodejde, když přijde rok 2002 a 2003. Přemýšlejte o nich odteď jako o vrstvách. Proto může být umocňující energie jako zasazené semínko, které časem vzklíčí. Přemýšlejte o tom, jako o dalším vylepšení DNA, které dovoluje změnu pohledu. Kolik z vás mělo tento rok umocňující? Kolik z vás sedí v energiích řešení? Kdo z vás teď sedí v energiích nejistoty? Ó, my víme, kdo je tu a čte! My vidíme vaše potenciály na policích, kde jste je nechali předtím, než jste sem přišli. Co je to, co vlastně chcete? Téměř všechno, co si umíte představit jako možné ve vaší realitě, je ve skutečnosti už tam a čeká na vás, abyste to prohlásili za skutečnost.  Vaše představy nejsou nikde v prostoru, jsou v přítomnosti… manifestované a čekající na vaše objevení, jak se stáváte interdimenzionálními.  

     Pracovník světla, spirituální osoba, někdo, kdo hledá Zdroj, si nežádá povrchní věci, protože je to velká moudrost v člověku, který chápe, jak to funguje. Požehnaná je lidská bytost, která skutečně rozumí, že záměr dát se na vzestup je hledání ve správné polici! Někteří z vás tvořili z vhodné police, a tu jste, žijící novou realitu. Někteří z vás stále hledáte, a vám povíme: nikdy nejste osamocení. My jsme stále s vámi, nápomocní s tímto procesem objevování, jak se posunout do jiné reality, té která vám dovoluje manifestovat Božskost, kterou si zasloužíte.

 

     Dále v roce 2002. Podívejte se na numerologii: Je to „čtvrtý“ rok, rok „země“. Je fyzický a uzemňující. Co přinese další rok? Rok 2002 je rok, ve kterém jsou mřížky kompletní, téměř dokončené, dolaďované. Přinesli jsme vám tuto informaci v roce 1989. Někdy v roce 2002 budeme oslavovat odchod doprovodu (suity) mřížky. Tito bratři a sestry pracovali 12 let na umístění mřížky s magnetickými vlastnostmi pro nový lidský potenciál na Zemi. Tato skupina odejde v prosinci 2002! Někteří jste cítili tyto posuny. Zejména, když se mřížka nastavovala, a říkáme vám, že koncem roku 2002, dokonce už uprostřed toho roku, budou někteří cítit, jak se bude ustalovat. Konečně pocítíte, na čem jste pracovali desetiletí.  

     Teď už poznáte časový rozsah, a proč to bylo tak náročné. Nápady se zdály být okolo, ale nikdy se nerealizovaly. Teď už možná víte, proč jste nevytvořili věci, které jste intuitivně věděli, že byly vaše na vytvoření. Věci, které jste viděli a dali na papír – vaše nové spirituální vášně – se ustálí a dovolí vám jejich vytvoření.

     Někteří z vás jste se cítili být poslední roky uvíznutí a žádali jste Ducha o pomoc a vysvětlení.  Vaše petice a hlasy byli vyslyšeny: „Proč nemůžeme pohnout s těmito věcmi do nové energie? Povím vám proč: V energii přítomnosti neexistuje netrpělivost. Drahý, užij si dovolenou. (Smích) Protože budeš za chvíli pracovat. V roce 2003 začne nová energie – skutečná práce Kryona   začne! V roce 2003, když bude energie stabilní, mřížka bude stabilní, mnoho věcí vám začne dávat smysl. Například numerologický význam roku jako roku změny, je změna od bytí frustrovaného z věcí přivázaných k realitě, kde se hýbou věci velmi rychle. Tyto potenciály se manifestují každému jinak, ale přehled o této energii by měl být známý.   

     A teď se posuňme k roku 2008, kde je obrovský potenciál! Řešení na více úrovních, místech, ale hlavně v tomto centru univerza, jsou v tomto čase dostupné. Váš čas musí uplynout, aby se to mohlo odehrát – vytvořit potenciál, který vidíme. Nynější vůdcové nejsou vůdcové na vytvoření míru. Mohou být vyměnění několikrát. Ti, kteří usednou na svoje místa, když pochodujete tímto desetiletím, ti se „Zemskou Vášní“ ve svých rukách, budou mít energii Indigo! Budou myslet jinak a Zemská lekce, kterou budou naplňovat, bude vytvoření Nového Jeruzaléma! Toto je jen potenciál a říkali jsme to už předtím. Máte sílu to posunout nebo zdržet. Ale teď to vidíme v roce 2008.

     Jaký je rozdíl mezi starou a novou energií? Je to schopnost lidských bytostí podívat se na sebe a loupat vrstvy lidskosti jako cibuli – zmírňovat následky duality – sáhnout skrz závoj a říct: „Já jsem spirituální/magnetická/biologická bytost a mohu přeprogramovat svoje vlastní DNA a použít vybavení okolo sebe – vědu, novou biologii, novou chemii, novou spirituální vědomost, knížky teď psané o energii… - změnit sebe vlastním mocným záměrem.“ Všechny nástroje dnes doručené jsou vhodné. To, co s nimi uděláte, změní budoucnost.

     Říkali jsme vám, že vaše celé astrologické nastavení byla magnetická vrstva DNA. Někteří říkali: „Kryone, nepřejeme si změnit svoje astrologické znamení. Mám rád, kdo jsem.“ Dovolte mi zeptat se vás: “Jak by se vám líbilo, kdybyste nebyli ovlivněni retrográdními pohyby planet?“ (smích) Tento dar je váš. O tom tu mluvíme. Není to o tom být někým jiným, ale o očištění vlastností, které vás blokují.

     Někteří z vás už měli změnu životní lekce a změnili jste i svoje smlouvy. Jak to víte? Dovolte mi zeptat se: “Co byla vaše vášeň před 10 lety a co je to dnes?“ Já nemluvím o dospění, ale spíše o spirituální moudrosti. Co způsobilo změnu, že jste věci, pro které jste měli vášeň v minulosti, uložili na metaforickou polici? A teď děláte něco jiného, proč? To je Lidská Bytost chápající, kdo je Člověk, který pochopil implantát magnetického záměru na změnu smlouvy – být čímkoliv chce být – začal hledat na polici reality – to interdimenzionální místo v přítomnosti, kde leží všechny potenciály současně.

    Je to magnetické. Je to o přeprogramování DNA a ano, je to také matoucí. Někteří říkali: Kryone, chceme změnit svoji smlouvu a spolutvořit věci, ale nerozumíme úplně přítomnosti. Můžeš! I bez pochopení, tvůj záměr je král. Můžeš začít přeprogramovávat svoji DNA. Ptáš se: Jak to udělám?“ Všechen čas je v přítomnosti. Není žádná minulost ani budoucnost. Poslouchej toto: Představ si věci na své 4D časové ose v čistotě, která by vytvořila představu reality, kterou si volíš. Když to uděláš v přítomnosti, můžeš změnit minulost. Toto je interdimenzionální cvičení, které mnoho z vás hned nepochopí. Říkáme vám, že s čistým záměrem je energie silné vizualizace skutečná, protože se naplňujete čistou vizualizací časové osy, kde se vše odehrává v tomtéž čase. Tato energie má schopnost zrušit sliby, uzdravit nemoci, zvrátit stárnutí a zničit staré smlouvy.

 

     „Ale Kryone, smlouva je závazek!“ Řeknu něco v tomto smyslu: Ano! Ale znovu povíme, právě jste tak učinili! A jak jsme nedávno říkali, byla to dohoda mezi tebou a tebou! Čistý záměr je koordinovaná energie mezi několika částmi vás na obou stranách závoje! Pochopení toho je nejdůležitější část lidské zkušenosti. Mohl bys být kouskem Boha? Mohla by lidská bytost být skutečně částí celého tvořivého procesu univerza?

     Odpověď je ano, ano, ano. Toto je Kryonovo poselství v celku. Je to jádro toho, co jsme vám říkali celých 12 let.

     Drahá rodino, neříkali bychom vám věci, které nejsou pravdivé. Je to náš slib vám! Kolik z vás by si rádo vytvořilo lásku ve vašich vztazích? Nemluvím jen o nových vztazích, ale spíš o těch, které už máte. Je to možné. Nejen možné, očekávejte to!

     Kryon se na vás dívá, individuální lidská bytosti, jak tu sedíš. Je tam čest a respekt. Je tam úcta. Vidím obra – kousek Boha – anděla a člena rodiny. Vidíme potenciál, co můžete na Zemi udělat, a také eventuální návrat vaší energie do věčného univerza… opět s námi.

     S těmito energiemi, je náročné odejít z tohoto místa v tento večer, ale je to vhodné, s láskou.

A tak to je. 

Kryon

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do slovenštiny přeložil Peter H. (www.transformace.info; www.kryon.webnode.cz). Ze Slovenštiny do češtiny přeložila Jitka V. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Více zde: http://kryon.webnode.cz/news/mrizka-a-dna/

 

     Vzhledem k omezenému rozsahu textu na tomto blogu lze celý text najít na webu http://duchovnipoznatky.webnode.cz.

 

 

 

Zobrazení: 76

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Humanity's Team Ceska republika!

Přidejte se ke komunitě Humanity's Team Ceska republika.

Prohlášení

Příspěvky na tomto webu nemusí nutně vyjadřovat názor HT ČR o.s. Za obsah je zodpovědný autor příspěvku.

Nejnovější aktivity

Iris je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
13.Březen
Kateřina Strusková je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
23.Leden
Daniel Novák je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
16.Leden
Eva Krejčová je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Prosinec 7, 2016
Ikona profiluUživatelé Pavel Kupka a Petr Bohm se přidali ke komunitě Humanity's Team Ceska republika.
Říjen 9, 2016
Ikona profiluUživatelé Martin a Ľubomíra Sándor se přidali ke komunitě Humanity's Team Ceska republika.
Srpen 27, 2016
Uživatel Jana Kokrdová aktualizoval fotografii ve svém profilu.
Srpen 24, 2016
Agatk je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Srpen 5, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Twitter.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Twitter.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svou diskusi v komunitě Twitter.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svou diskusi v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svou diskusi v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Jaromíra Dvořáková je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Květen 8, 2016
Jaroslav Posolda je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Duben 6, 2016
Uživatel Petr Caprata zveřejnil akci.

Seminář MATRIX A VĚDOMÉ BYTÍ s Kristiánem Beňem v Hradec Králové

7.V.2016 do 8.V.2016
Zde se naučíte se jak si otevírat své kvantové pole, jak ho otevírat jiným, jak využívat jeho sílu…Zobrazit další
Duben 5, 2016
alena rehortová je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Leden 27, 2016

Vizitka

Načítání…

Návštěvy na stránce

TOPlist

© 2017   Created by Humanity's Team.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby